ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების ონლაინ პლატფორმა

ინსტიტუტები

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი დაარსდა 2010 წელს. ინსტიტუტი წარმოდგენილია უნივერსიტეტის საინჟინრო და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტებზე საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე მაღალი დონის კურსებით ფიზიკაში, სტატისტიკაში, კომპიუტერულ მოდელირებასა და გამოყენებით მათემატიკაში.

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტის კვლევის სფეროებია:

  • დაბალგანზომილებიანი სისტემების, ნანოსტრუქტურების და ატომური კლასტერების სტრუქტურული და ელექტრონული თვისებები;
  • ბაქტერია-მეტალის ურთიერთქმედების ბიოფიზიკა; კეთილშობილი და ნახევრადმეტალური ნანონაწილაკების მიკრობული სინთეზი;
  • ინტენსიური ლაზერული გამოსხივების პლაზმასთან ურთიერთქმდება, პლაზმაზე დაფუძნებული ახალი ამჩქარებლები და გამოსხივების წყაროები; რელატივისტური არაწრფივი ოპტიკა;
  • კომპლექსური არაწრფივი სისტემების მოდელირების რიცხვითი მეთოდების შემუშავება და გამოყენება.

პუბლიკაციები

2019 წელი

 

2018 წელი

 

2015 წელი

 

2014 წელი

 

2013 წელი

 

2012 წელი

 

2011 წელი

 

2010 წელი

ინსტიტუტის თანამშრომლები

ივანე მურუსიძე – პროფესორი, ინსტიტუტის დირექტორი

მიხეილ თუთბერიძე – ასოცირებული პროფესორი

თამაზ ყალაბეგიშვილი – მკვლევარი

თენგიზ ტორიაშვილი – მკვლევარი

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროფ. ივანე მურუსიძე – დირექტორი
ჩოლოყაშვილის, 3/5; ოთახი G 504
0162, თბილისი, საქართველო.
577 55 33 80
miv@iliauni.edu.ge


ინსტიტუტები » ყველას ნახვა