ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების ონლაინ პლატფორმა

ინსტიტუტები

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი საუნივერსიტეტო, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტებს შემდეგი მიმართულებებით:

 • ციფრული ჰუმანიტარია: კომპიუტერული ლინგვისტიკა, ციფრული ეპიგრაფიკა, ციფრული პროსოპოგრაფია;
 • ქართული ჟესტური ენის კვლევა;
 • ქართველურ ენათა ტიპოლოგიური კვლევა, ელექტრონული დოკუმენტაცია;
 • ტექსტოლოგია, ძველი ქართული სიტყვიერი მემკვიდრეობის კვლევა, პუბლიკაცია;
 • ქართული ენის სოციალური ისტორიის კვლევა;
 • ქართულის, როგორც მეორე ენის და ქართულის, როგორც უცხო ენის სტანდარტიზაციის საკითხთა კვლევა სახელმძღვანელოების მომზადების მიზნით;
 • შუა საუკუნეებისა და მოდერნულობის ქართულ-ევროპული წყაროების კვლევა, თარგმნა, პუბლიკაცია.

ინსტიტუტის სტრუქტურაში შედის: ჟესტური ენის ლაბორატორია, ქართველური ენების კვლევის ჯგუფი, ქართული ენის სახელოსნო და აფხაზური ენის დოკუმენტირებისა და კვლევის ცენტრი.

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულებები

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი ახორციელებს ინტერდისციპლინურ პროექტებს ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერებისა და ქართველოლოგიის სხვადასხვა დარგში. კვლევის ძირითადი სფეროებია:

კორპუსული ლინგვისტიკა - ქართული ენის კორპუსის პროექტებზე მუშაობა 2009 წლიდან დაიწყო. დღემდე განხორციელდა და ინტერნეტსივრცეში განთავსდა ძველი, საშუალი და ახალი ქართულის ცალკეული ეტაპის, ჟანრის და კონკრეტული ძეგლის მონოლინგვური და პარალელური კორპუსები (იხ. www.corpora.iliauni.edu.ge). ინსტიტუტის მიერ მომზადებული კორპუსული პროექტების ფარგლებში, ლინგვისტური და ტექნოლოგიური სტანდარტის შესაბამისად, დღეისათვის დოკუმენტირებულია 100 000 000-მდე სიტყვა-ფორმა.

ბუნებრივი ენის მოდელირება - 2014 წელს დასრულდა მუშაობა ქართული ენის საანალიზო და საანოტაციო პროგრამების შექმნაზე. შეიქმნა თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი სასრული პოზიციის ავტომატების (Beesley K.R., Kartunnen L. 2003, Koskenniemi, K. 1983 და ა.შ.), xfst-ისა და lexc-ის გამოყენებით. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა მორფოსინტაქსური მოდულის შესაქმნელად და მორფოლოგიური ანალიზატორის ადაპტირებისთვის ძველი და საშუალი ქართულის ლინგვისტურ თავისებურებათა გათვალისწინებით.

კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია - პირველად ქართულ საენათმეცნიერო სივრცეში დამუშავდა კვლევის ამ მიმართულების ძირითადი ელემენტები, მომზადდა სამაგისტრო და საბაკალავრო კურსები ენისა და ტექნოლოგიების, კომპიუტერული ლინგვისტიკისა და ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით. 2009-2010 წლებში მომზადდა ქართულ-ახალბერძნული იდიომური გამოთქმების სალექსიკონო მასალები. ამჟამად იქმნება იდიომური გამოთქმების მონოლინგვური და ორმიმართულებიანი ბილინგვური ლექსიკონი TLex ლექსიკოგრაფიული სისტემის გამოყენებით. სამომავლოდ, მონოლინგვურ კორპუსებზე დაყრდნობით შეიქნება ქართული ენის ლექსიკონები.

ქართული ჟესტური ენის კვლევა - 2011-2012 წლებში, ადგილობრივი და საერთაშორისო (USIAD, Save Children International, თბილისის ოფისი) საგრანტო პროექტების ფარგლებში, პირველად აღიწერა ქართული ჟესტური ენა და შეიქმნა პირველი ქართული დაქტილური ანბანი ყრუთა თემის უშუალო მონაწილეობით; 2012 წელს აღიწერა და გამოიცა ჟესტური ენის გრამატიკა, მომზადდა მეთოდური სახელმძღვანელოები სკოლის მასწავლებლებისთვის. 2013 წელს ინსტიტუტის ფარგლებში შეიქმნა ჟესტური ენის ლაბორატორია. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ჟესტური ენის ლექსიკონისა და პროგრამული თარგმანის ინოვაციურ სამეცნიერო პროექტებზე.

ქართველურ ენათა კვლევა - ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტთან სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების სახით ფუნქციონირებს ქართველური ენების კვლევითი ჯგუფი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს არასამწერლობო ქართველური ენების დოკუმენტირებისა და ლინგვისტური აღწერის პროექტებზე. 2010 წელს ჯგუფმა გამოსცა „მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი“, რომელშიც წარმოდგენილია მეგრულის ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსისა და ლექსიკოლოგიის კვლევის აქამდელი შედეგები, ასევე – ჯგუფის მიერ 2006-2009 წლებში სამეგრელოში განხორციელებული კვლევითი ექსპედიციების მონაცემთა ანალიზი. 2012 წელს, ამავე ჯგუფის მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა და გამოიცა თეორიული საფუძვლები მეგრული ტექსტების გლოსირებისთვის, გამოიცა ახლადჩაწერილი მეგრული ტექსტები ქართული ვერსიით; 2007-2011 წლებში მომზადდა და ინტერნეტსივრცეში განთავსდა მეგრული ტექსტების ელექტრონული კორპუსი (www.klrg.iliauni.edu.ge). ამჟამად ჯგუფი მუშაობს ორ სამეცნიერო პროექტზე: „სივრცე და დრო ქართველურ ენებში“ და „ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში (სტრუქტურული, სემანტიკური და პრაგმატული ასპექტები“.

ქართული ენის სოციალური ისტორიის კვლევა - ქართული ენის სოციალური ისტორიის სისტემური კვლევის მიზნით, 2006-2013 წლებში ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში ხორციელდებოდა ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების (Alexander von Humboldt-Stiftung, DFG, Akademie der Wissenschaften zu Goettingen) მიერ ინიცირებული კვლევითი პროექტები. დამუშავდა აღმოსავლური და დასავლური ქრისტიანული სამყაროს გვიანანტიკურობისა და შუა საუკუნეების ძირითადი კონცეფციები ერთი მხრივ, დომინანტი ენების ფუნქციებისა და, მეორე მხრივ, ადგილობრივი ხალხური ენების ემანსიპაციის შესახებ. დაიბეჭდა სამი მონოგრაფია უცხოურ და ქართულ ენებზე, ასევე – სტატიები საერთაშორისო და ადგილობრივ რეფერირებად ჟურნალებში.

ტექსტოლოგია, ძველი ქართული ფილოლოგია - ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში, ინსტიტუტის პროფესორთა მონაწილეობით 2006 წლიდან მზადდება და საერთაშორისო სამეცნიერო სერიებში (Corpus Christianorum: Series Graeca, Series Apocryphorum) იბეჭდება ძველი ქართული ორიგინალური და ნათარგმნი თხზულებების ტექსტური მემკვიდრეობა, ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებსა სერიულ გამოცემებში ქვეყნდება ინსტიტუტის პროფესორთა მიერ მომზადებული პუბლიკაციები.

ქართულის როგორც უცხო ენისა და ქართულის როგორც მეორე ენის კვლევა - ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტთან ფუნქციონირებს ქართული ენის სახელოსნო, რომელიც იკვლევს ქართული ენის ფუნქციური გრამატიკის პრობლემატიკას და მუშაობს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის (საქართველოს არაქართულენოვანი მოსახლეობა, უცხოელები) ქართული ენის სახელმძღვანელოებისა და სასწავლო მასალების შექმნაზე. 2010-2013 წლებში მომზადდა ქართულის როგორც მეორე ენის სახელმძღვანელოები, ძველი და ახალი ქართული ენის სასწავლო მასალების ელექტრონული პორტალი. ამჟამად მზადდება ქართულის როგორც უცხო ენის სახელმძღვანელო კომპლექტი.

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტის ციფრული პუბლიკაციები.

ციფრული გამოცემები:

პუბლიკაციები

შუქია აფრიდონიძე

წიგნი

 • ჩვენი ენა ქართული (დამხმარე სახელმძღვანელო). ბ. სულაკაურის გამ­ბა (მე­2 გამოც. თბ., 2007; მე­3 შევსებული გამოცემა, 2009.

მონოგრაფია

 • შუქია აფრიდონიძე, მიმართვების სტრუქტურა და ფუნქციონირება თანამედროვე ქართულში.
 • შუქია აფრიდონიძე (რედ.), კინემატოგრაფიისა და ვიდეოხელოვნების ხუთენოვანი ენციკლოპედიური ლექსიკონი, შემდგენელი გია ჭუბაბრია, მთ. რედაქტორი შ. აფრიდონიძე

სტატიები:

 • სისტემა და ნორმა: კრებ. ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა (სახელმწიფო პროგრამა), პირველი კრებული, თბ., 2007, გვ. 17­27.
 • ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ახალი ან განახლებული ოიკონიმები: კრებ. ქართველური ონომასტიკა, III, თსუ გამ­ბა, თბ., 2007, გვ. 20­26.
 • ოპოზიციების სისტემის საფეხურებრივი განვითარებისათვის ენაში (ქართული ენის მაგალითზე): ჟურნ. სემიოტიკა, I, თბ., 2007, გვ. 71­79.
 • ინვერსიული ზმნის სპეციფიკა ქართულში ინდოევროპულ ენებთან: ჟურნ. ენათმეცნიერების საკითხები, I, თსუ გამ­ბა, თბ., 2008, გვ. 81­90.
 • მიჯნა­საზღვრების ნომენკლატურა და მაორიენტირებელი ელემენტებისათვის
 • ქართულ ტოპონიმიაში: იკე, XXXVI, 2008, გვ. 36­43.
 • ანა კალანდაძის პოეტური სამყარო: კრებ. ლექსმცოდნეობა, I, თბ., 2008, შოთა
 • რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, გვ. 31­38.
 • სამშობლო და მამული. ჟ. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი), 1, 2009, ილიას სახ. უნ­ტის გამ­ბა, გვ. 5­ 42).
 • პოეტური მიმართვა ქართულ პოეზიაში: კრებ. წახნაგი (ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული), 1, მემკვიდრეობა, თბ., 2009 (მ. ღაღანიძის რედაქციით), გვ. 30­61.
 • სემანტიკური ველების როლი ნორმალიზაციის პროცესში: მასალები სამეცნიერო კონფერენციისა ­ „მართლწერისა და სტილისტიკის საკითხები“, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბ., 2010, გვ. 5­12.
 • სემანტიკის გრამატიკული კვალი (ქართული სინონიმური ზმნების მაგალითზე): კრ. წახნაგი, 2, მემკვიდრეობა, თბ., 2010, გვ.122­134.
 • On the Syntagmatics of Modifiers Denoting Plurality in Georgian: კრ. Languages and Cultures in the Caucasus (Papers from the International Conference on Current Advances in Caucasian Studies): Macerata, January 21­23, 2010, გვ. 593­613.
 • Antonyms in Georgian and English: Structure and Syntagmatics (Based on the Data of A Comprehensive Georgian­English Dictionary, ed. by D. Rayfield), Coll. “When the Elephant Broke Out of the Zoo” (A Festschrift for Donald Rayfield; ed. A. Schole, O. Makarova, and J. Hicks). Stanford Slavic Studies, 2012. vol. 39. 223­233.
 • ქართული ზმნა და ქართულენოვანი ლექსიკონების აგების პრინციპები. პრეცედენტები და პერსპექტივები). მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრა­ ფიაში. ბათუმი, 2012, 18­20 მაისი.
 • Georgian Terms for Countries and Peoples. Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 31 July – 9 August 2012. 14. Country names. E/CONF. 101/88 and Add. 1.
 • ონიმიზაციისა და აპელატივიზაციის პროცესები საკუთარ სახელებში (ქართული მასალის მაგალითზე), კრებ. ქართველური ონომასტიკა, უნივერსალი, თბ., 2013, გვ. 51­61.
 • ქართულ საკუთარ სახელთა ინგლისურ ენაზე გადმოცემისათვის (ტრანსლიტერაციის პრინციპები), მ. ფუთურიძის თანაავტორობით: კრებ. იბერია­კოლხეთი, 9, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრი თბ., 2013. გვ. 179­182; ინგლ. რეზ. 247.
 • „იდეოლოგემები საბჭოეთის გეოგრაფიულ სახელებში“, იხ. კრებული „ქართველური ონომასტიკა“, ტ. VII, : გვ. 49-55, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა;2016

ლექსიკონები (თანაშემდგენელი):

 • A Comprehensive Georgian­ English Dictionary – დიდი ქართულ­ინგლისური ლექსიკონი (თანაშემდგენელი. მთ. რედ. პროფ. დონალდ რეიფილდი). Garnett Press. London. 2006. (ორ ტომად), 1728 გვ.
 • ინგლისურ­ქართული ლექსიკონი (მთ. რედ. თ. მარგალიტაძე). რვ. 12, 2006;რვ. 13, 2008; რვ. 14, 2012 (თსუ გამოცემები).
 • ქართული ენა. ენციკლოპედია: 45 სიტყვა­სტატია, თბ., 2008
 • ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ­სტილისტიკური ლექსიკონი, I, თბ., 2009.
 • ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ­სტილისტიკური ლექსიკონი, II, თბ., 2011, 363
 • სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბ., 2011 (დანართები ­ გვ. 481­511).
 • ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი, თბ., 2011.
 • მოსწავლის ორთოგრაფიულ­სტილისტიკური ლექსიკონი (IV­X დანართები) მერიდიანი, თბ., 2012 (ლექსიკონები 4­8 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის გამოც).

ქეთევან ბეზარაშვილი

სტატიები

 • ქ. ბეზარაშვილი, ამაღლებულისა და განსაცვიფრებლის ცნება ძველ ლიტერატურულ-თეორიულ აზროვნებაში და რუსთაველთან, რუსთველოლოგია, IV, თბ., 2006, გვ. 74-90.
 • ქ. ბეზარაშვილი, კლასიკური რიტორიკის თეორიის ცნებების შუა საუკუნეებში გადააზრების ზოგიერთი ნიმუში, ლიტერატურული ძიებანი, XXVII, თბ., 2006, გვ. 165-170.
 • K. Bezarawvili, Literaturno-bogoslovska% wkola monastjrey Qernoy gorj (Pravoslavna% +nciklopedi%, t. XIII, M., 2006, s. 259-260).
 • K. Bezarawvili, Akademi% i bogoslovska% wkola v Gelati (Pravoslavna% +nciklopedi%, t. XIII, M., 2006, s. 260-262).
 • K. Bezarawvili, [Gruzinska% neliturgiqeska%] Duxovna% po+zi% (Pravoslavna% +nciklopedi%, t. XIII, M., 2006, s. 278-280).
 • K. Bezarashvili, The Reception of Aristotle’s Rhetoric in the Rhetorical Theories of the Middle Ages (Basilius Minimus, Ephrem Mtsire), in Phasis. Greek and Roman Studies, 9, Tbilisi, 2006, p. 38-43.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ელინოფილობის მახასიათებლების განვითარება ქართულ მწერლობაში და ქართული საერო ლიტერატურის აღმოცენება, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ლიტერატურათმცოდნეობის პრობლემები (მასალები), თბ., 2007, გვ. 45-48.
 • K. Bezarashvili, Development of the Peculiarities of Hellenophilism in Georgian Literature and the Origin of Secular Literature, in: www. litinstituti.ge (in English).
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ოთხმეზური, ბიზანტინისტიკის საკითხების კვლევა კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტში, “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”, ნ. მახარაძისა და თ. დოლიძის რედ., თბ., 2007, გვ. 24-40.
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ოთხმეზური, გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებებისა და მათი კომენტარების კვლევა კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”, ნ. მახარაძისა და თ. დოლიძის რედ., თბ., 2007, გვ. 41-64.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ანტიკური რიტორიკის თეორიის ცნებათა რეინტერპრეტაციისათვის ბიზანტიურ და ქართულ ლიტერატურაში, სემიოტიკა, 2, თბილისი, 2007, გვ. 123-131.
 • ქ. ბეზარაშვილი, გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებების (Or. 20, Or. 37, “სწავლანი სულიერნი”) შემცველი ეფთვიმე ათონელისეული ხელნაწერი კრებულების ურთიერთმიმართება, მრავალთავი, XXII, 2007, გვ. 75-83.
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ოთხმეზური, სიმპოზიუმები, კონფერენციები (ქართველოლოგიური, ბიზანტიური კონფერენციები და სხვა თბილისის, ლონდონის, ოქსფორდის, რომის მიხედვით), მრავალთავი, XXII, 2007, გვ. 419-441.
 • ქ. ბეზარაშვილი, სააზროვნო მოდელები ბიზანტიურ კულტურაში, ელინოფილობა და ქართული საერო ლიტერატურის წარმოშობის პრობლემა, სემიოტიკა, 3, თბილისი, 2008, გვ. 51-96.
 • K. Bezarashvili, The Interrelation between the Classical Literary Form and Christian Contents Interpreted by Gregory the Theologian in his Poem “On his own Verses”, in Motivi e forme della poesia cristiana Antica tra Scrittura e tradizione Classica. XXXVI Incontro di studiosi dell’ anticità cristiana, Roma, 3-5 maggio, 2007 (Studia Ephemeridis Augustianianum 108), Institutum Patrisitcum Augustinianum, Roma, 2008, p. 281-292.
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ოთხმეზური, ელინოფილიზმი [ქართულ მწერლობაში], “ქართული ენა”. ენციკლოპედია, ი. ქობალავას და გ. კვარაცხელიას რედ., თბ., 2008, გვ. 157-158.
 • ქ. ბეზარაშვილი, შავი მთა, “ქართული ენა”. ენციკლოპედია, ი. ქობალავას და გ. კვარაცხელიას რედ., თბ., 2008, გვ. 536-538.
 • K. Bezarashvili, On Some Definitions of the Art of Versification and Grammar in Byzantine and Georgian Literary Sources, in Le Muséon, t. 121, fasc. 1-2, 2008, p. 153-181.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ზოგადი განათლება ბიზანტიაში: ჰერმენევტიკული გრამატიკისა და ლექსთწყობის ზოგიერთი განმარტებისათვის ბიზანტიურ და ქართულ წერილობით წყაროებში, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 1, თბ., 2008, გვ. 370-414.
 • K. Bezarawvili, Efrem Mcire (Pravoslavna% +nciklopedi%, t. XIX, 2008, s. 76-77).
 • K. Bezarashvili, The Hierotopical Analogy of the Thorny Bush of St. Nino, in “St. Nino”, წმ. ნინო. სამეცნიერო კრებული (St. Nino. Scientific Collection), I, Tbilisi, 2008, p. 144-155 (in English).
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ლომიძე, სტრუქტურა და სემიოტიკა: გალაკტიონის ერთი ლექსის ანალიზი, სემიოტიკა, 4, 2008, გვ. 42-48.
 • ქ. ბეზარაშვილი, რიტორიკისა და ფილოსოფიის ურთიერთმიმართების ლიტერატურულ-თეორიული ასპექტი ქართველ ელინოფილთა ნააზრევში (ეფრემ მცირე, იოანე პეტრიწი), “წახნაგი”, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, 1, 2009, თბილისი, მემკვიდრეობა, გვ. 152-164.
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ლომიძე, ამაღლებულისა და განსაცვიფრებლის ცნებები ძველ ლიტერატურულ-თეორიულ ნააზრევში და გალაკტიონ ტაბიძესთან, “წახნაგი”, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, 1, 2009, თბილისი, მემკვიდრეობა, გვ. 211-232.
 • ქ. ბეზარაშვილი, მშვენიერების ცნება ბიზანტიურ, ძველ ქართულ ესთეტიკაში და რუსთაველთან, სემიოტიკა, თბილისი, 5, 2009, გვ. 33-46.
 • K. Bezarashvili, The Interrelation of the Theological Concepts of Divine Love, Beauty and Contemplation in the Writings of Maximus the Confessor and Shota Rustaveli, – Iberica Caucasica (Volume Three), Maximus the Confessor and Georgia, edited by Th. Mgaloblishvili, L. Khoperia, Centre for the Exploration of Georgian Antiquities, Bennett & Bloom, London, 2009, p. 133-150.
 • ქ. ბეზარაშვილი, თ. ოთხმეზური, განათლება და მეცნიერება ბიზანტიაში: ბასილი კესარიელის თხზულებათა შემცველი ბერძნული ხელნაწერი (Cod. Tbilis. Gr. 33/48) და მისი მწიგნობრული თავისებურებანი, კრ. K. Bezarashvili with Margaret Dimitrova, New Books (2004-2009) for Bolgarian, Georgian, etc. names, – Scripta & e-Scripta, The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies, Volume 7, Sofia (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Literature), 2009, p. 343-370.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ქართული არალიტურგიკული სასულიერო პოეზიის შესწავლისათვის, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 2009, გვ. 610-620.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ქართული ელინოფილური სკოლების კვლევის პერსპექტივა: შავი მთიდან გელათამდე, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 2009, გვ. 635-650.
 • ქ. ბეზარაშვილი, (სამეცნიერო ინფორმაცია) პატრისტიკული კვლევა საქართველოში: გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული თარგმანები, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 2009, გვ. 665-676. კადმოსი, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 1, 2009, გვ. 309, 315.
 • ქ. ბეზარაშვილი, (ბიბლიოგრაფია) The Main Georgian editions of 2003-2008 in Patristics, Medieval Studies and Literary Theory, – ქრისტიანულ-არქეოლოგიური კრებული, 2, თბილისი, 2009, გვ. 690-709.
 • ქეთევან ბეზარაშვილი, (ბიბლიოგრაფია) სიმბოზიუმები, კონფერენციები, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური კრებული, 2, თბილისი, 2009, გვ. 667-689.
 • ქეთევან ბეზარაშვილი, (ბიბლიოგრაფია) სამეცნიერო მივლინებები, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური კრებული, 2, თბილისი, 2009, გვ. 690-709.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ქართული არალიტურგიკული სასულიერო პოეზიის კვლევის ისტორიისათვის (ქრისტიანულ-არქეოლოგიური კრებული, 2) იხ. ზემოთ 114: ქართული არალიტურგიკული სასულიერო პოეზიის შესწავლისათვის, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 2009, გვ. 610-620.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ელენე მეტრეველი _ პიროვნება, მეცნიერი და მასწავლებელი, კრებ. ელენე მეტრეველი 90 (ელო), თბ., 2010, გვ. 11-18.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ურბანისტული ხილვები XX საუკუნის საქართველოში (ანდრო ბუაჩიძის ლექსების კრებული “გარეუბანი”), _ სემიოტიკა, 7, 2010, გვ. 22-32.
 • ქ. ბეზარაშვილი, საუკეთესო ელეგია ივან კოზლოვისათვის მე-19 საუკუნის დასაწყისში; ივან კოზლოვი (ელეგია; თავისუფალი მიბაძვა წმ. გრიგოლ ნაზიანზელისა), თარგმნილი რუსულიდან ქართულად, _ გაზ. “კალმასობა”, #1 (107), 2010, გვ. 18.
 • K. Bezarashvili, Some Problems of Rhetoric in the Georgian Collections of Gregory’sWritings (OR. 44): (1. The Bucolic Passage of Gregory the Theologian’s Or. 44 and its Translation by Euthymius the Athonite; 2. Rhetoric and Visual Image in Ephrem Mtsire’s Collection of Gregory Nazianzen’s Homilies; 3. The Colophon of Ephrem Mtsire [from the collection of Gregory Nazianzen] on Compositional Construction of Rhetorical Speech), in: Corpus Christianorum, Corpus Nazianzenum 24; Studia Nazianzeica II, ed. A. Schmidt, Turnhout, Brepols Publishers, 2010, p. 433-457.
 • K. Bezarashvili, Michael Psellos _ the Interpreter of the Style of Gregory the Theologian and the New Aspects of the Concepts of Rhetorical Theories, – Studia Patristica, vols. XLIV-XLIX, Peeters, Leuvven-Paris-Walpole, MA 2010, p. 233-240.
 • K. Bezarashvili (with Z. Skhirtladze), The Symbol of the Thorn Bush in Georgian Narrative and Visual Sources, – le Muséon, tome 123, fasc. 3-4, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 363-385.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ქართული წერილობითი ტრადიცია ღვთისმშობლის შესახებ, – რელიგიის ისტორიის საკითხები (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია), I, თბ., 2010, გვ. 24-44.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ქართული არალიტურგიკული სასულიერო პოეზია – მრავალთავი, XXIII, 2010, გვ. 24-31.
 • ქ. ბეზარაშვილი, IX საუკუნის ბიზანტიელი პოეტი ქალი კასია: ისევ “ბრძენი ქალწულის” შესახებ, ანუ სიბრძნე მონაზონებისა, – ქრისტიანული არქეოლოგიური ძიებანი, 3, 2010, გვ. 538-577.
 • ქ. ბეზარაშვილი, დრო და თარგმანი, – სჯანი, ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტრატურათმცოდნეობაში, 12, 2011, გვ. 203-208.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ამაღლებულისა და განსაცვიფრებლის ცნებები და პოეზიის მარადქალური ბუნება (საფო და ანა), – ლიტერატურული ძიებანი, XXXII, თბ., 2011, გვ. 101-113.
 • K. Bezarashvili (with Th. Otkhmezuri), Education and Scholarship in Byzantium: the Byzantine Manuscript (Cod. Tbilis. Gr. 48) Containing Works of Basil of Caesarea and its Peculiarities, (Adamantius, 17, 2011), p. 220-237.
 • K. Bezarashvili, T. Otkhmezuri, An unknown Fragment of Greek Manuscript from the National Centre of Manuscript in Tbilisi (Tbilis. Gr. / Arm. 32 / 308), “Nea Roma”, Rivista di ricerche bizantinistiche, 7 (2010), Itali, Roma, Università degei Studi di Roma “Tor Vergata”, 2011, p. 123-130.
 • K. Bezarashvili, T. Lomidze, Old Christian Hymns (Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism, – Scripta e Scripta, vol. 10-11, Sofia, 2012, p. 149-170.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ძველი და ახალი ქართული ენის მნიშვნელობა ბიბლიის თარგმანის, სასულიერო და საერო ლიტერატურის მიხედვით, – ქრისტიანული არქეოლოგიური ძიებანი, 3, 2011, გვ. ???
 • ქ. ბეზარაშვილი, კორიდეთის ოთხთავის ისტორიისათვის _ Gr. 28 (მრავალთავი, XXIV, 2012)
 • ქ. ბეზარაშვილი, ადრეული ბიზანტიური პოეზია კლასიკური ლიტერატურული ფორმისა და ქრისტიანული ურთიერთმიმართების შესახებ [გრიგოლ ღვთისმეტყველის ბიზანტიური პოეზიის მიხედვით “On his own Verses”] – ლიტერატურული ძიებანი, XXXIII, თბ., 2012, გვ. 133-145.
 • K. Bezarashvili, T. Lomidze, Old Christian Hymns (Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism, – Scripta e Scripta, vol. 10-11, Sofia, 2012, p. 149-170
 • ქ. ბეზარაშვილი, ი. მათიაშვილი, თ. ოთხმეზური – ბასილი დიდისა და კაპადოკიელების თარგმანთა და მინიატურათა მნიშვნელობა ხელნაწერში (GR. 48//33) _ ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 2012.

წიგნები

 • K. Bezarashvili and others, S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, VI. Orationes XXI, XI, XLII, editae a B. Coulie, H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, M. Rapava (Corpus Christianorum. Series Graeca; Corpus Nazianzenum), Turnhout, Leuven, 2013.
 • K. Bezarashvili, From the Old Literary Translations to Hellenophilism in Georgian Literature: Euthymius the Athonite, Scripta e Scripta, 12, Sofia, 2013, 99-138.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ზ. სხირტლაძე, “შეუწველი მაყვლის” წმინდა ადგილის ჰიეროტოპული მნიშვნელობისათვის: ნარატივი და იკონოგრაფია, – ლიტერატურული ძიებანი, XXXIV, თბ., 2013.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ე. დუღაშვილი, ეფთვიმე მთაწმიდელისადმი მიძღვნილი ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიული განგება. ათონის საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა, თბ., 2013, გვ. 196-206.
 • (თანაავტორებთან) S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, V. Orationes XXXIX, XL, editae a B. Coulie et H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, M. Rapava (Corpus Christianorum. Series Graeca, 58; Corpus Nazianzenum, 20), Turnhout, Leuven, 2007.
 • K. Bezarachvili and others, S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, VI. Orationes XXI, XI, XLII, editae a B. Coulie, H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, M. Rapava (Corpus Christianorum. Series Graeca, ; Corpus Nazianzenum, ), Turnhout, Leuven, 2013.
 • K. Bezarachvili and others, S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, VII. Orationes XIV, XI, editae a B. Coulie, H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, M. Rapava (Corpus Christianorum. Series Graeca, ; Corpus Nazianzenum, ), Turnhout, Leuven, 2014
 • K. Bezarachvili, S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, Orationes XX, XXXVII, Exhortationes Spiritales, editae a K. Bezarachvili (Corpus Christianorum, Series Graeca, Corpus Nazianzenum), Turnhout-Leuven. გადაცემულია დასაბეჭდად.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე, წიგნი I, წიგნი II, თბ., 2011.
 • ქ. ბეზარაშვილი, ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის სახითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე, წიგნი III, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2012.

ნინო დობორჯგინიძე

წიგნები

 • სიტყუანი ფსალმუნთანი, შემოკრებით თარგმანთაგან გამოკრებულნი მრავალთა წიგნთაგან. ტ. 1II, ტექსტი ძველი ქარული ხელნაწერების მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ნ. დობორჯგინიძემ, ნეკერი 2008, თბილისი
 • Die georgische Sprache im Mittelalter (=Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, Bd. 17), hrsg. v. Johannes den Heijer, Stephen Emmel, Martin Krause, Andrea Schmidt, 2009, Reichert-Verlag Wiesbaden
 • ენა, იდენტობა და საისტორიო კონცეპტები. რელიგიური ისტორიოგრაფიის წყაროთა ინტერპრეტაციის ცდა. გამომცემლობა ნეკერი, თბილისი 2010
 • ლინგვისტურ-ჰერმენევტიკული მეტატექსტები. პრაქტიკული გრამატიკა და ჰერმენევტიკა X-XIII საუკუნეების ქართულ წყაროებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2012
 • უცნობი საქართველო. ქართულ-ევროპული წყაროები საისტორიო მეხსიერების რეკონსტრუქციისათვის, ტ. 1 (გამოკვლევა), ტ. 2 (წყაროები) 2014 (მომზადებულია დასაბეჭდად)

სტატიები

 • Nino Doborjginidze, Nino Mataradze, Elene Tatishvili, Medieval Translation in the Light of the Polysystem and Rewriting Theories: The Georgian Case, in: Scrinium, Journal of Patrology and Critical Hagiography, Brill
 • Nino Doborjginidze, Der Einfluss des Ammonios’ über die altgeorgische philologische Praxis, in: Scrinium Friburgense, Veröffentlichungen des Mediävistischen Instituts der Universität Freiburg, De Gruyter
 • Doborjginidze Nino, Generic Concepts and Stereotypes of Medieval Georgian Historiography H. Amirav, C. Hoogerwerf & I. Perczel (eds.), Christian Historiography Between Empires, 4th-8th Centuries (Late Antique History and Religion, Brepols
 • Doborjginidze Nino, Medieval Georgian Projection of Religious Historiography of Late Antiquity Mapping of Biblical peoples (Tabula linguarum et populorum), Scrinium, Journal of Patrology and Critical Hagiography: Brill
 • Die Argumente gegen die Bibelübersetzung in die Volkssprache und ihre Nachwirkung auf die Entwicklung des Georgischen in den 10.-12. Jh., in: „Kaukasische Sprachprobleme,“ Vortragstexte der internationalen Konferenz für die Kaukasiologie in Oldenburg, Hrsg. v. Winfried Boeder, Oldenburg 2006, 119-140
 • დიამერიზმები და თხუთმეტი სამწერლო ენის ტოპოსი (უძველესი ცნობები იბერიული დამწერლობის შესახებ, იხ. ლიტერატურა და სხვა, თბილისი 2006
 • ბერძნულ-ბიზანტიური სამყარო და ხალხურ ენათა ემანსიპაციის საკითხები. კრებული: ბიზანტინოლოგია საქართველოში. რედ. თ. დოლიძე, ნ. მახარაძე. ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზტიუმის მოხსენებები. თბილისი 2007, გვ. 161-176.
 • „ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ” ქრისტიანული აღმოსავლეთის სახოტბო პოეზიის კონტექსტში. ჟურნალი: სემიოტიკა I, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტი, თბილისი 2007, გვ. 92-100.
 • რელიგიური ისტორიოგრაფიის უძველესი წყაროები სამწერლობო და არასამწერლობო ქართველური ენების შესახებ. კრებული: ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა, I, თბილისი 2007, გვ. 253-266.
 • ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების საკუთრივ ლინგვისტური და ფსიქოლინგვისტური პრობლემები. კრებულში: ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მოხსენებები, თბილისი 2007, გვ. 18-26.
 • თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემების ფუნქციონალიზაცია სხვადასხვა ენაში, ჟურნალი სემიოტიკა, II. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტი, თბილისი 2007, გვ. 145-163.
 • Christian Historiography and the Topos of Fifteen Literary Languages (Evidence on the Iberian Script), in: The Kartvelologist. Journal of Georgian Studies, ed. E. Khintibidze 2008, pp. 18-29, Tbilisi
 • Einige Fragestellungen zur Herausbildung von Schriftsprachen im christlichen Osten am am Beispiel des Georgischen, in: „Le Muséon“, Revue d’ Études Orientales, 2008, Nr. 3-4, pp. 353-371, Louvain-La-Neuve
 • ქართული ენის ფუნქციური და თვისობრივი ლეგიტიმაციის საკითხები შუა საუკუნეებში, ჟურნალი წახნაგი 1, გვ. 9-36. რედ. მ. ღაღანიძე, თბილისი 2009.
 • ძველი ქართული ფილოლოგიის ისტორიიდან (ანტიოქიის სამეფოს როლი XI-XIII საუკუნეების პოლიტიკურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში), ჟურნალი ენათმეცნიერების საკითხები 2009, I-II, გვ. 185-195. ეთნონიმ “იდენტიფიკაციისათვის იოსებ ფლავიოსის ისტორიის მიხედვით, გურამ კარტოზია. საიუბილეო კრებული, რედ. თ. გამყრელიძე, თბილისი 2010.
 • ძველ ქართველ მთარგმნელთა თეორიის ტექნიკური და მეტაფორული დისკურსი, ჟურნალი წახნაგი 2 (2010), რედ. მ. ღაღანიძე, თბილისი 2010.
 • შუა საუკუნეების რელიგიური ისტორიოგრაფია და იბერების იდენტიფიკაციის პრობლემა, ჟურნალი ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, რედ. ე.კოჭლამაზაშვილი, თბილისი 2010.
 • Die Übersetzungen der Werke des Gregor von Nazianz und die Entwicklung der georgischen Begriffssprache, in: Corpus Christianorum 121 (2010), pp. 291–334. Brepols.
 • Zur textkritischen Methode georgischer Übersetzer aus Antiochia: Die Problematik von Einleitung, Text und Textempfänger, in: „Le Muséon“, Revue d’ Études Orientales, 124 Nr. 3-4, 2011, Louvain-La-Neuve
 • ძველი ქართული ფილოლოგიის ისტორიიდან, ჟურნალი წახნაგი 3, რედ. მ. ღაღანიძე, 2011,
 • ტექსტის კვლევის ისტორიისათვის ძველ ქართულ ფილოლოგიაში (ფსალმუნთა ინტერპრეტაციის თეორიული საკითხები ეფრემ მცირის მეტატექსტებში), იხ. Folia Caucasica, Festschrift fuer Jost Gippert zum 55. Geburtstag, hgg. M. Tandashvili, Z. Pourtskvanidze, p. 61-76, 2011, Frankfurt am Main, Tbilisi.
 • ძველი ქართული ფილოლოგიის ისტორიის საკითხები (კონტექსტი და მნიშვნელობის კონსტრუირება), ჟურნალი წახნაგი 3, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, 2011, თბილისი
 • Les métatextes de traduction et l’identité linguistique et culturelle d’anciens savants et érudits géorgiens, in: L’Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et la question de l’identité, Sous la direction de Mzaro/Mzagve DOKHTOURICHVILI, Gérard DEDEYAN Isabelle AUGE, 2012, pp. 126-142.
 • On Some Implications of Ilia Chavchavadze’s Barakala, in: Kadmos, Journal of Studies of Humanities, Ilia State University, 73-115, Tbilisi 2012
 • ნინო დობორჯგინიძე, სულხან-საბა ორბელიანის სალექსიკონო მეთოდოლოგიის ზოგიერთი საკითხი, ჟურნალი ენათმეცნიერების საკითხები 2012 თბილისი
 • Book Review: Die Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen. Referate des Internationalen Symposions (Wien, 1.-4. Dezember 2005)Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2011 (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, Band 28), in: Byzantina Symmeikta, Nr. 23, 2013
 • Religious Inculturation and Problems of Social History of the Georgian Language, in: Philalethes: Collected Studies Dedicated to the 135th Anniversary of Shalva Nutsubidze (1888–1969), 2014, Cornelia Horn and Basil Lourié (ed.), pp. 136-157, Leiden-Boston: Brill Publishers.
 • საისტორიო მეხსიერების რეკონსტრუქციისათვის (XVIII საუკუნის საქართველოს უცნობი გეგმები და მოკავშირეები), იხ. კრებული: ზურაბ კიკნაძე – 80, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014.
 • ათონის ქართველ მწიგნობართა ენობრივი კონცეფცია, იხ. კრებული ათონის საღვთისმეტყველო-მთარგმნელობითი სკოლა, გვ. 260-281, რედ. მაკა ელბაქიძე, 2014, თბილისი
 • „ვეფხისტყაოსნის“ დოკუმენტირებისა და კვლევის პრობლემატიკა, ჟურნ. ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი, 3 (2014), თსუ-ს ფილოსოფიის ინსტიტუტი: თსუ-ს გამომცემლობა
 • Corpus of the Man in the Panther Skin, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 25 (Index Copernicus), University of Warsaw, Centre for East European Studies Faculty of Oriental Studies;
 • უცნობი საქართველო: იტალიის არქივებსა და მუზეუმებში დაცული წყაროების კვლევა და პუბლიკაცია, ჟურნალი მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი), II, თბილისი 2015;
 • N. Doborjginidze, Language and Identity: Formation of Cultural Identity in Medieval Georgia, in: L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe. Du Moyen Âge à nos jours. Actes du colloque Les relations interrégionales et la question de l’identité. Université Paul Valéry-Montpellier III. Les 27 et 28 Septembre 2012 I. Augé, G. Dédéyan, M. Dokhtourischvili, V. Barkhoudarian and I. Karaulashvili, eds. Paris: Geuthner ;
 • N. Doborjginidze, I. Lobzhanidze, Georgian Language Corpus, Lexicography and Linguistic Diversity (=Proceedings of the XVII EURALEX International Congress), pp. 326-335;
 • ნ. დობორჯგინიძე, კონსტანტინეპოლის ფერიკევის ქართული კათოლიკური მონასტრის არქივი ვატიკანში (მასალები ქართული ენის სოციალური ისტორიის კვლევისთვის), იხ. მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა III, 2016, გვ. 106-117, თბილისი;
 • ნ. დობორჯგინიძე, ი. ლობჟანიძე, „ქართლის ცხოვრების“ პარალელური კორპუსი, ჟურნალი კადმოსი, 7 2015 ( 2016), გვ. 340-352, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • Nino Doborjginidze, Generic Concepts/Stereotypes of Medieval Georgian Historiography, in: H. Amirav, C. Hoogerwerf & I. Perczel (eds.), Christian Historiography Between Empires, 4th-8th Centuries (Late Antique History and Religion 18) Leuven: Peeters (იბეჭდება)
 • Nino Doborjginidze, Le Missioni cattoliche di Georgia nel period di Russificazione, in: ROMA E I GEORGIANI (CULTURA Studium 109), pp. 212-231, 2017, Roma: Studium Editioni
 • Nino Doborjginidze, Projects of digital Humanity at the Institute for linguistic studies of Ilia State University Tbilisi, in: Global Philology Open Conference Leipzig 2017, http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/wp-content/uploads/2017/02/DoborjginidzePaper.pdf
 • Nino Doborjginidze, Deutschland als Muster für den georgischen Kultur- und Bildungsraum zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Humboldt-Kolleg Tbilisi 2017, TSU, Alexander von Humboldt-Stiftung
 • ნინო დობორჯგინიძე, თამარ კალხიტაშვილი, საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი, იხ. კადმოსი, 9 2017), ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ჟურნალი (იბეჭდება), თბილისი
 • ნინო დობორჯგინიძე, ძველი ქართული მთარგმნელობითი კორპუსის კონცეფციისთვის (წინაათონური პერიოდის თარგმანთა ციფრული დოკუმენტირებისა და კვლევის პრობლემატიკა), იხ. კრებული ზურაბ ჭუმბურიძე 90, თსუ-ს გამომცემლობა
 • ნინო დობორჯგინიძე, ევროპა, როგორც გაკვეთილი, კრებული ევროპული ღირებულებები, თბილისი: განათლება

თინათინ კიღურაძე

წიგნები

 • „ეპიზოდები“. ვიდეოფილმებზე აგებული დამატებითი სასწავლო მასალები ქართული ენის შემსწავლელთათვის. 2013. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნენე, დუდუ და წიკო. ქართული ენის სახელმძღვანელო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის.
 • 2013. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო. ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის. 2014. საქართველოს განათლებისა
 • და მეცნიერებათა სამინისტრო. www.geofl.ge ტესტური დავალებების კრებული ქართულის, როგორც უცხო ენის შემსწავლელთათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო(განთავსდება www.geofl.ge) ქართულის, როგორც მეორე ენის თანამედროვე სახელმძღვანელოების მეთოდური ანალიზი. 2011. თსუ კონფერენციის მასალები.

სტატიები

 • სტატიკური განზომილებიანი ზმნები ქართულ ენაში. კადმოსი, 2011, №3, გვ. 207-226
 • პერფექტის განვითარების წყაროები და საფეხურები (ინგლისური,გერმანული, ქართული ენის და ჩრდილო-რუსული დიალექტის საფუძველზე).კავკასიის მაცნე, 2006, №14,გვ.319-329

ირინა ლობჟანიძე

სტატიები

 • Irina Lobzhanidze, Digitalization of Georgian Medieval Manuscripts: Typicon of the Georgian Monastery of the Holy Cross near Jerusalem, in BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 14, no. 4, 2020
 • Lobjanidze Irina, Computational Model of Modern Georgian Language and Searching Patterns for On-line Dictionary of Idioms, in Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag
 • Irina Lobzhanidze, Realization of Verbal Models in the Corpus of Modern Georgian Language, in Language, Logic, Computation, Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam
 • Irina Lobzhanidze, Number in Pontic Greek spoken in Georgia (CoAuthorship (S. Berikashvili, I. Lobzhanidze), 13 International Conference on Greek Linguistics, University of Westminster
 • N. Doborjginidze, I. Lobzhanidze, Georgian Language Corpus, Lexicography and Linguistic Diversity (=Proceedings of the XVII EURALEX International Congress), pp. 326-335;
 • ნ. დობორჯგინიძე, ი. ლობჟანიძე, „ქართლის ცხოვრების“ პარალელური კორპუსი, ჟურნალი კადმოსი, 7 2015 ( 2016), გვ. 340-352, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • Online Dictionary of Idioms, Lexicography and Linguistic Diversity (=Proceedings of the XVII EURALEX International Congress), pp. 711-716;
 • Nino Doborjginidze, Irina Lobzhanidze, Corpus of the Man in the Panther Skin, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 25 (Index Copernicus), University of Warsaw, Centre for East European Studies Faculty of Oriental Studies;
 • ნ. დობორჯგინიძე, ი. ლობჟანიძე, „ქართლის ცხოვრების“ პარალელური კორპუსი, ჟურნალი კადმოსი, 7 2015 ( 2016), გვ. 340-352, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • ვეფხისტყაოსნის ონ-ლაინ კორპუსი, კადმოსი, 2013
 • თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი და გენერატორი, GMLT, 2013
 • “ქართული – ახალბერძნული იდიომური გამოთქმების ლექსიკონის შედგენისათვის” (ბერძნულად), the 10th ICGL, 2012
 • “დატივის გადანაცვლება იდიომურ გამოთქმებში (ქართულსა და ახალ-ბერძნულში)”, Kadmos, 2011
 • “იდიომური გამოთქმების სტრუქტურული მსგავსება ქართულში, უდიურსა და რუსულში” (ინგლისურად), Current Advances in Caucasian Studies, Macerata, 2010
 • ”იდიომური გამოთქმების კროს-კულტურული ანალიზი თანამედროვე ბერძნულში, რუსულში და ქართულში” (ბერძნულად), the 5th Athens Postgraduate Conference of the Department of Philology of the National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 2010
 • “იდიომური გამოთქმების ეკვივალენტური თარგმანისათვის” (რუსულად), Languages and Cultures in the New Europe: Contacts and Identity, Dmytro Burago Publishing House, 2009
 • “ქართული და ახალ-ბერძნული იდიომური გამოთქმების შედარებითი ანალიზი” (ინგლისურად), ფაზისი 11, 2008
 • “სპექტრული ანალიზის მეთოდი (უდიური ენის მასალაზე)”, Caucasian Messenger, Special Issue dedicated to the 75th Birthday of Vaclav A.Cerny, Tbilisi – Prague 2006
 • “ფარინგალური ხმოვნების შესწავლის ზოგიერთი ასპექტისათვის”, Proceedings of the Fourth Scientific Conference of Young Scholars, Tbilisi 2006
 • “უდიური ენის ზოგიერთი ხმოვნის კომპიუტერული ანალიზის შესახებ” (in Georgian), Amirani, Montreal – Tbilisi 2006
 • “ფარინგალური ხმოვნების ისტორიისათვის” (in Georgian), შრომები ეძღვნება გ.წიბახაშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავს, უნივერსალი 2006
 • “ექსპერიმენტული ფონეტიკის შესწავლის თანამედროვე მეთოდები უდიური ენის მაგალითზე”, Logos 2006
 • “ექპერიმენტული ფონეტიკის თანამედროვე ანალიზის მეთოდის შესახებ”, Caucasian Messenger, No 13, Tbilisi 2005
 • “ფარინგალური ხმოვნების შესწავლისათვის წახურ, რუთულურ დ უდიურ ენებში”, Caucasian Proceedings, Universal 2004
 • “რუსული სიტყვები ქართულ მედიაში და მათი აღქმა” (რუსულად), Slavic Studies in Georgia, TSU 2000

ივლიტა ლობჯანიძე

წიგნები

 • ქართული თეატრალური ლექსიკონი (საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის გრანტის ფარგლებში, თბილისი 2008 წელი
 • „ვისწავლოთ ქართული“ (არაქართული სკოლების მეორე კლასის სახელმძღვანელო; თანაავტორი; ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა თბილისი 2009 წ.)
 • „ვისწავლოთ ქართული“ (არაქართული სკოლების მესამე კლასის სახელმძღვანელო; თანაავტორი; `ბაკურ სულაკაურის გამმცემლობა~ თბილისი 2009 წ.)
 • „ნენე, დუდუ და წიკო (ქართული ენა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი 2013 წელი)
 • „ეპიზოდები“ (ვიდეოფილმებზე აგებული დამატებითი სასწავლო მასალები ქართული ენის შემსწავლელთათვის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2013 წელი)

სტატიები

 • ერთი თეატრალური ტერმინის შესახებ – სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის კრებული “პრომეთე” (2005 წ.)
 • ტერმინ “ზრუნის” შესახებ – “ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები” (2006 წ.)
 • თეატრალური ნაგებობის აღმნიშვნელ ტერმინ „თეატრის“ სინონიმი ძველ ქართულში – “საენათმეცნიერო ძიებანი” (2006 წ. თეატრალური ტერმინ-დერივატები ქართულში – “საენათმეცნიერო ძიებანი” (2006 წ.)
 • ტერმინი „მსახიობი“ და მისი ერთ-ერთი სინონიმი ძველ ქართულში – “საენათმეცნიერო ძიებანი” (2006 წ.)

თამარ მახარობლიძე

წიგნები

 • ნინო შარაშენიძე, მაგული ღამბაშიძე, მაია ადვაძე, თამარ მახარობლიძე, მოდალობის კატეგორიის საკითხები ქართულში, გამომცემლობა ‘უნივერსალი’. თბილისი, 2020.
 • თამარ მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენის ზმნის მორფოლოგიის შესახებ.  იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება(იკე), ტ. 48.  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი, 2020
 • თამარ მახარობლიძე, ზმნის პარადიგმის შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში, იხ.   ენათმეცნიერების საკითხები. თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.  თბილისი, 2019/2020
 • თამარ მახარობლიძე, არამანუალური გრამატიკული მარკირების შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში.  “ენა და კულტურა  23“ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 2020
 • თამარ მახარობლიძე  (2020) ქართული ჟესტური ენის ზმნის პარადიგმების შესახებ. კავკასიოლოგიური ძიებანი. #.11 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და კავკასიოლოგიური ინსტიტუტი. თსუ. თბილისი
 • თამარ მახარობლიძე  (2020) იურიდიული ტერმინების შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში. „ტერმინოლოგიის საკითხები IV“  ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგთა საზოგადოება. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინტიტუტი. თსუ. თბილისი.  
 • თამარ სუხიშვილი, ურიცხვო სახელთა მრავლობითობის ტენდენცია ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, წიგნი 20, თბილისი 2020 
 • (2013) – BASIC GEORGIAN. 2nd edition. LINCOM. DE; Germany. LINCOM Practical Language Courses; ISBN 9783862884674. 364pp.
 • (2012) THE GEORGIAN VERB. LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783862882960. LINCOM Studies in Caucasian Linguistics 20. 656pp.2012.
 • (2012) BREVE GRAMÁTICA DE GEORGIANO (tradusco por R. Serrano) LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783862883127. Edición lingüística 90. 146pp. 2012.
 • (2012) ქართული ჟესტური ენა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USAID, Save Children International. თბილისი
 • (2012) ქართული ჟესტური ენის გრამატიკა: გზამკვლევი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USAID, Save Children International. თბილისი
 • (2012) ქართული ჟესტური ენის გრამატიკის რვეული ტრენირებისთვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USAID, Save Children International. თბილისი
 • (2012) ტრენერთა სახელმძღვანელო. (ავტორი – თავისა „კომუნიკაცია“), TPDC, საქართველოს განათლების სამინისტრო. თბილისი.
 • (2010) – ლინგვისტური წერილები -II. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-416-21-7, თბილისი. 183 გვ.
 • (2009) – A SHORT GRAMMAR OF GEORGIAN. LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783895861512. 126 pp. ISBN-10: 3895861510|ISBN-13: 9783895861512
 • (2009) – BASIC GEORGIAN. LINCOM. DE; Germany. ISBN 9783895861154. LINCOM Practical Language Courses 01. 200 pp. 2nd printing 2009.
 • (2008) – BASIC GEORGIAN. LINCOM. DE; Germany. ISBN 9783895861512. LINCOM Studies in Caucasian Linguistics 16. ref. no.: ISBN 978 3 89586 151 2. 204 pp.
 • (2009) – ლინგვისტური წერილები -I. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-404-50-4 თბილისი. 173 გვ.
 • (2008) – LEARNING GRAMMAR OF GEORGIAN. “Georgian for Foreigners”. St. Andrew University of the Patriarchy of Georgia. ISBN 978-9941-9018-8-1 Tbilisi. 110 pp.
 • (2007) – ბასკური და ქართველური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 978-99940-911-5-7, 225 გვ.
 • (2007) – ქართული – როგორც მეორე ენა. სახელთა სწავლებისათვის არაქართულ სკოლებში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 978- 99940-911-4-0. 44 გვ.

სტატიები

 • (2018)- Makharoblidze Tamar,  On Georgian Preverbs. Open Linguistics. De Gruyter. 2018; Vol. 4, Isue 1: 163–183 Published Online: Open access.
 • (2018)-Makharoblidze Tamar and Roland Pfau,  A negation-tense interaction in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics. 21:1
 • (2018)- Makharoblidze Tamar,  Verbal Temporal Categories in Georgian Sign Language (GESL) Moambe – Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Georgian Academy Press. ISSN-0132-1447. Vol.12, # 3. Pp. 122-127
 • (2017)-MakharoblidzeTamar and Roland Pfau  A negation-tense interaction in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics. # John Benjamins Publishing Company. (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2017)-Makharoblidze Tamar  Technologies of Teaching Spoken Georgian to Deaf Children. Teaching and Learning with Technology. Proceedings of the Global Conference on Teaching and Learning with Technology (CTLT 2016). 16th to 17th June 2016, Singapore. Edited by Wilton Fok, Vivian Wenting Li. Pp. 231-239
 • (2017)-Makharoblidze Tamar  Concerning Some Issues of Imperfective Modality in Spoken and Signed Georgian. In Historical Linguistics of the Caucasus. Paris-Makhachkala. P.132-135
 • 2017-თამარ მახარობლიძე, ობიექტის ალტერნაციის შესახებ. ენათმეცნიერების საკითხები. თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ISSN 1512-0473. თბილისი.  (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2017)-თამარ მახარობლიძე მათემატიკურ ნიშნებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულ ჟესტურ ენაში. “ენა და კულტურა – 18“ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2017)-მახარობლიძე თ.  ქართული ენობრივი სირცე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და კულტურა“ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. გვ.261-265
 • (2017)-თ. მახარობლიძე, ბრუნვათა სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 45. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2017 (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2017)-თ. მახარობლიძე,  მოდალობის ზოგი საკითხისათვის ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები XIV. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2017(მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2017)-თამარ მახარობლიძე თავისუფლება შორისდებულს! ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები – 17. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2017 (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • T. Makharoblidze, G. Mirianashvili, GESL Vocabulary and Innovation Technologies, Lexicography and Linguistic Diversity (=Proceedings of the XVII EURALEX International Congress), pp. 257-266;
 • თ. მახარობლიძე, თავისუფლება შორისდებულს! ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები – 16. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი;
 • თ. მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირების შესახებ. „ენა და კულტურა“ #15. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ქუთაისი. გვ.79-85;
 • თ. მახარობლიძე,ქართველური ზმნისწინების შესახებ. იკე, ტ. 44. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2016;
 • Makharoblidze Tamar, Indirect object markers in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics. #18 (2), 2015, John Benjamins Publishing Company;
 • თამარ მახარობლიძე, კვლავ მესამე სერიისა და ინვერსიის შესახებ. ქართული ენის ინსტიტუტის შრომები III, 2015;
 • თამარ მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის შესახებ. იკე, ტ. 43. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2015 ;
 • თ. მახარობლიძე,დროის სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში. ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება ი. მელიქიშვილის ხსოვნას. ISSN 1512-0673. თსუ, თბილისი გვ. 209-218;
 • თამარ მახარობლიძე, ზმნისწინის ტიპოლოგია. „კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები III; ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახაელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი 2015 ;
 • თამარ მახარობლიძე,(2015)პოლიპერსონალიზმი ჟესტურ ენებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, შრომები III. 2015. ქუთაისი;
 • თამარ მახარობლიძე, ზე- პრეფიქსის შესახებ ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები XIII, ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი 2015;
 • თამარ მახარობლიძე, გარდამავალი ზმნის მესამე სერიის ფორმათა შესახებ.ტიპოლოგიური ძიებანი VII, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი;
 • თ. მახარობლიძე, საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის იდენტობის საკითხები. „ევროპულიღირებულებები და იდენტობა“ (მოხსენებები), თბილისი;(2014) ქართული დაქტილური ანბანი. იკე, ტ. 42. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2014 (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2014) კვლავ მესამე სერიისა და ინვერსიის შესახებ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მე-3 სამეცნიერო კრებული. თბილისი. 2014 (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • 2013/2014“About the Category of Version in Georgian Verbs.” In XXI Century Linguistics: new research and prospects. Ukraine. Kiev 2013/2014
 • (2013) “დროის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში”. ქუთაისის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ ქუთაისი. 294-302 გვ.
 • (2013) “ზმნათა უღვლილება ქართულ ჟესტურ ენაში”, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“. თსუ. თბილისი. 231-233 გვ
 • (2013) ვერსიის კატეგორიის თავისებურებანი. იკე XLI ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი.
 • (2013) „ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში.“ კრებულში ”ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი 2013. (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2013) გარდამავალი ზმნის მესამე სერიის ფორმათა შესახებ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალისათვის „ჰუმანიტარული კვლევების წელიწდეული“ თბილისი (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2012) ვერსიის კატეგორიის შესახებ ქართულში. კადმოსი. 4. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. გვ.154-213
 • (2013) The Georgian Dactyl Alphabet. Disability Studies Quarterly. DSQ, Vol. 33, No.3 http://dsq-sds.org/article/view/3318
 • (2013) On Georgian Dactyl Alphabet. INDIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS – IJOAL (Vol. 40, No. 1-2, Jan-Dec 2014)C/o BAHRI PUBLICATIONS, Kalkaji, New Delhi.
 • (2013) Georgian Sign Language Electronic Dictionary. International Journal of Computer and Information Technology. ISSN 2279-0764. vol. XX issue XX –XXXXXXXX 201X www.ijcit.com (მიღებულია დასაბეჭდად)
 • (2012) ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაციის პროცესი. კავკასიოლოგია. თსუ, თბილისი. 2012. 131-151
 • (2012) ჟესტური ენები. თსუ, ქართული ენის ინსტიტუტის შრომები #2 გვ 159-171
 • (2012) მოქმედების დრო ქართულ ჟესტურ ენაში “კავკასიოლოგიური ძიებები” – IV; თსუ თბილისი 2012
 • (2012) ქართული ზმნის ვერსიის კატეგორიის შესახებ. “კავკასიოლოგიური ძიებები” – III; თსუ, თბილისი. 2012. გვ.159-171
 • (2012) The Category of Version in Georgian. David’s Publishing. US-China Foreign Language, ISSN1539-8080 Chicago. 2012
 • Makharoblidze T. Inertia and Asymmetries. Scholarly Journals. September 2011. www.scholarly-journals.com JSRE-020
 • (2011) კონკრეტული თუ აბსტრაქტული? იკე 39, ეძღვნება აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადებიდან 100 წლისათავს. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6572, გვ.126-133
 • (2011) ხმოვანი პრეფიქსების შესახებ გარდამავალი ზმნის მესამე სერიის ფორმებში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ელექტრონული ჟურნალი. თბილისი 2011. (გადაცემულია დასაბეჭდად)
 • (2011) ზმნისწინის ექვსი ფუნქცია და ზმნისწინთა კლასიფიკაცია. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები – 11, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-7691 გვ.147-158
 • (2010) ინერციის კანონი. იკე 38, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6572 გვ.104-106
 • (2011) – ინვერსია და ერგატივიზაციის პროცესი. ტიპოლოგიური ძიებანი – VII. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN ISSN 1512-326X ; ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება ტოგო გუდავას დაბადების 90-ე წლისთავს. (2012) თსუ. თბილისი.
 • (2010) ენობრივი ლოგიკა და ასიმეტრიები. ტიპოლოგიური ძიებანი – ვჳ. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1512-326ხ გვ.189-193
 • (2010) ისევ მესამე სერიისა და ინვერსიის შესახებ. საენათეცნიერო ძიებანი ხხჳხ. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653. გვ.138-145
 • (2009) თანდებულები ერგატივის სემანტიკით. საენათმეცნიერო ძიებანი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653. გვ.145-149
 • (2008) – Gaur Gungo Baskologia Kartveliarraren Emaitzak Eta Erspektibak; – The Results and Perspectives of Kartvelian Bascology. In: Gernica 2008 №2 www.gernika.ru http://www.gernika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26:gaur-egungo-baskologia-kartveliarraren-emaitzak-eta-perspektibak-r&catid=6:euskara&Itemid=13. (in Basque and Russian)  
 • (2007) – The general parameters of destination systems. In: “Litera Vasconicae” Institut Labayru. Spring 2007. 77-90
 • (2007) ქართული – როგორც მეორე ენა (ნაცვალსახელის სწავლება) მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -10; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.12-25
 • (2006) – About the Category of Version. In: “Moambe”, Bulletin of The Georgian National Academy of Sciences, vol.173, number 3. May-June 2006, Georgian National Academy Press, ISSN 0132-1447. Tbilisi, pp. 629-631
 • (2006) ქცევის კატეგორიის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი XXI. .საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653. გვ.193-200

თამარ პატარიძე

 • Существуют ли переводы с сирийского языка на грузинский? in: Miscellanea Orientalia Christiana, ed. N. Seleznyov, Y. Arzhanov. Russian State University for the Humanities; Ruhr-Universität Bochum, Seminar fürOrientalistik und Islamwissenschaft. Moscow, 2014, p. 185-207.

წიგნები

 • J. Den HEIJER, A. B. SCHMIDT, T. PATARIDZE (eds), Scripts Beyond Borders. A Survey of Allographic Traditions in the Euro-Mediterranean World (Publications de l’Institut Orientaliste de Louvain, Vol. 62), Louvain-la-Neuve, 2014.

სტატიები

 • T. Pataridze, Isaac from the Monastery of Mar Saba. The History of the Origin of the Multiple Translations of St. Isaac the Syrian’sWork and their Distribution in the Holy Lavra, dans :St. Isaac the Syrian and His Spiritual Legacy, New York, 2015, p. 39-50. http://www.svspress.com/st-isaac-the-syrian-and-his-spiritual-legacy/;
 • T. PATARIDZE, La collection des manuscritsgéorgienssinaïtiques, dans : Semitica et Classica8, (2015), p. 177 187.http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503547008-1;
 • T.PATARIDZE, Georgian Palaeography, in: Comparative Oriental Manuscript Studies, edited by A. Bausi (General Editor) and alii, COMST, Hamburg, 2015, p. 292-296.https://www.aai.uni-hamburg.de/en/comst/publications/handbook.html;
 • T. Pataridze& B. Kindt, TextAlignment in AncientGreek and Georgian: A Case-Study on the First Homily of Gregory of Nazianzus, dans : HAL, Journal of Data Mining and Digital Humanities: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01294591;
 • T.PATARIDZE, Les manuscript géorgiens de Vita Zosimus, dans:Jean-ClaudeHAELEWICK (ed.), Histoire de Zosime sur la Vie des Bienheureux Réchabites. Les versions orientales et leurs manuscrits, CSCO [Corpus ScriptorumChristianorumOrientalium] Vol. 664, Subsidia, Tomus 135, Louvain, 2016, p. 133-169.http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10167;
 • T. Pataridze & Y. Tchekhanovets, Revisiting the Georgian Inscriptions on the Portal of the Holy Sepulchre Church in Jerusalem, dans :Le Muséon 129 (3-4), 2016, p. 395-422.
 • T. Pataridze, Bernard COULIE et Helene METREVELI † (editae a), et Ketevan BEZARACHVILI, Tsiala KOURTSIKIDZE †, Nino MELIKICHVILI, Maia RAPHAVA, Sancti GregoriiNazianzeniOpera. VersioIberica, VI. Orationes XI, XXI, XLII (Corpus Christianorum. SeriesGraeca, 78; Corpus Nazianzenum, 26), Turnhout, Brepols, 2013, dans :Le Muséon, 129 (1-2), 2016, p. 235-236.
 • T.PATARIDZE, Georgian Palaeography, in: Comparative Oriental Manuscript Studies, An introduction, edited by A. Bausi (General Editor) e.a., COMST, 2015, p. 292-296;
 • Tamar Pataridze, Compterenduabout J. M. AMAR, The Syriac Vita Tradition of Ephrem the Syrian (Corpus ScriptorumChristianorumOrientalium, 629-630, ScriptoresSyri, 242-243, Leuven, 2011), in: Le Muséon, Revue d’ ÉtudesOrientales 127 (3-4), p. 479-481;
 • Tamar PATARIDZE, La collection des manuscritsgéorgienssinaïtiques, in : Semitica et Classica 8, 2015, p. 1-10 ;
 • B. COULIE, B.KIND, T.PATARIDZE, Lemmatisation automatique des sources du géorgien ancien,in: LeMuséon, 126 (1-2), 2013, p. 161-201.
 • T. PATARIDZE, Christian Literature Translated from Arabic into Georgian, in: Annual of Medieval Studies at CEU, (19), 2013, p. 47-65.
 • T. PATARIDZE, Les signatures des cahiers unilingues et bilingues dans les manuscrits sinaïtiques (géorgiens, arabes et syriaques), in:ManuscriptaOrientalia, Vol. 18, №1, 2012, p. 15-35.
 • T. PATARIDZE,Discours Ascétiques d’Isaac de Ninive. Étude de la tradition géorgienne et de ses rapports avec les autres versions,in: Le Muséon, 124 (1-2) 2011, p. 27-58.
 • T. PATARIDZE,ისააკ ასურის ასკეტური სიტყვების ქართული თარგმანები, in: Byzantine Studies in Georgia 3, dedicated to the 50th anniversary of G. Tsereteli, Institute of Oriental Studies, ed. by N. Makharadze, N. Sulava, Tbilisi 2011, p. 506-516.
 • T. PATARIDZE,La version géorgienne de l’homélie de Jacques de Saroug« Sur la Nativité » : étude et traduction,in : Le Muséon, 121 (3-4) 2008, p.373-402.
 • A. B. SCHMIDT, T. PATARIDZE, «Byzantino-Georgianrelations: The formation o fGeorgian cultural identity», ConferenceTbilisi 10-11 juillet 2007, in:Revue d’Histoire Ecclésiastique, 201, 4 (2007), p. 17-19.

იზაბელა ქობალავა

წიგნები

 • იზაბელა ქობალავა, სივრცისა და მოძრაობის ენობრივი რეპრეზენტაცია (მეგრული ენის მონაცემების ანალიზი). თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2020
 • Izabela Kobalava, Rusudan Gersamia, Space and Motion in Language Representation (Analyses of Megrelian and Laz Linguistic Data) Tbilisi. Ilia State University, 2020
 • ენციკლოპედია „ქართული ენა“ , არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენციკლოპედიის მთავარი რედაქცია, 2008 (მთავარი რედაქტორი), თბილისი
 • გლოტალიზაცია ქართველურ ენებში აკუსტიკური და ფუნქციონალური თვალსაზრისით (თანავტორები: ირინე მელიქიშვილი, ნანა გამყრელიძე, ივანე ლეჟავა, ლუიზა ლორთქიფანიძე, ქეთევან მარგიანი), თბილისი, 2011, უნივერსალი

სტატიები

 • იზაბელა ქობალავა, ულ-ა „სვლა“ ზმნის სემანტიკა მეგრულში, კრებული; ტიპოლოგიური ძიებანი VII, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 2015, თბილისი
 • იზაბელა ქობალავა, დროის სემანტიკა მეგრულში, იხ. ენათმეცნიერების საკითხები 2015, თსუ-ს გამომცემლობა;
 • აწმყოს ფუძის ერთი თავისებურებისათვის მეგრულში, ენათმეცნიერების საკითხები, I-II, 2010, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა დროის სემანტიკა მეგრულში (ლექსიკურ–სემანტიკური ანალიზი), ენათმეცნიერების საკითხები, 1–2 (2014), თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა.

თამარ სუხიშვილი

 • სადისერტაციო ნაშრომი: სომატური სახელები ნათესაობის აღნიშვნის ფუნქციით ძველი ბერძნულისა და ქართულის მიხედვით (2010, 292 გვ.). იხ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.iliauni.edu.ge

სტატიები

 • Tamar Sukhishvili, Georgian Language: Current Threats and Challenges, post-conference publication of the 4th Interlinguistic Symposium 21-22.09.2017, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
 • თამარ სუხიშვილი, უცხო ენიდან შემოსული ერთი ხელობის სახელის შესახებ ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 16, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი 2016, გვ. 102-114.
 • თამარ სუხიშვილი, არტისტი: სასცენო შემსრულებელი თუ მხატვარი?, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 17, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი 2017, (იბეჭდება).
 • თამარ სუხიშვილი, ჯენიფერ იგანი, სტუმარი არამზადების ბუნაგიდან (რომანი), ინგლისურიდან თარგმანი, გამომცემლობა „არეტე“ (იბეჭდება).
 • Tamar Sukhishvili, Blood kin in Georgian and Greek Languages, 10th International General Linguistics Conference Proceedings, University of Zaragoza, Spain;
 • თამარ სუხიშვილი, მსჯავრდებულითუმსჯავრდადებული?, ქართულისიტყვისკულტურისსაკითხები, ივ. ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავასსახელობისენათმეცნიერებისინსტიტუტი, წიგნი 15, 2015;
 • თ. სუხიშვილი,უცხო ენიდან შემოსული ერთი ხელობის სახელის შესახებ ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 16, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი 2016;
 • Blood Kin in Greek and Georgian Languages, Proceedings of X International Conference on General Linguistics (X CILG), University of Zaragoza, Spain, (იბეჭდება).
 • Medical Knowledge on the Evidence of the Iliad, Proceedings of the Conference Medicine in the Ancient Mediterranean World, University of Cyprus, Nicosia, Oxford (იბეჭდება).
 • On Somatic Words denoting Kinship in Georgian, Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, B.16: Languages and Cultures in the Caucasus, ed. by V. S. Tomelleri, M. Topadze, A. Lukianowicz, Munchen-Berlin 2011, გვ. 439-447.
 • ხელის ენა ჰომეროსის ეპოსში, „კადმოსი“, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 2, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2010, გვ. 64-82.
 • წინასწარმეტყველების ლოგიკა ციცერონის ტრაქტატის De divinatione მიხედვით, „კადმოსი“, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 1, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2009, გვ. 84-95.
 • ნათესაობის აღმნიშვნელი სომატური მიკროველების შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი XXIII, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2006.
 • Liver Divination in Cicero’s De Divinatione, Phasis, Greek and Roman Studies, volume 6, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, Tbilisi, 2006, გვ. 194-200.

ეკატერინე ქუთათელაძე

წიგნები

 • ეპიზოდები“. ვიდეოფილმებზე აგებული დამატებითი სასწავლო მასალები ქართული ენის შემსწავლელთათვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013
 • ნენე, დუდუ და წიკო. ქართული ენის სახელმძღვანელო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2013 წელი.
 • ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის.
 • ტესტური დავალებების კრებული ქართულის, როგორც უცხო ენის შემსწავლელთათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო.

ირმა ყარაულაშვილი

სტატიები

ელენე ტატიშვილი

სტატიები

რუსუდან გერსამია

თამარ კალხიტაშვილი

წიგნი

სვეტლანა ბერეკაშილი

სტატია

 

2020 წელი 

წიგნები

სტატიები

 • Izabela Kobalava, Rusudan Gersamia, Semantic Components of Adverbs in Megrelian and Laz, in: BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 14, no. 4, 2020
 • Irina Lobzhanidze, Digitalization of Georgian Medieval Manuscripts: Typicon of the Georgian Monastery of the Holy Cross Near Jerusalem, in: BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 14, no. 4, 2020
 • თამარ მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენის ზმნის მორფოლოგიის შესახებ.  იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება(იკე), ტ. 48.  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი, 2020
 • თამარ მახარობლიძე, ზმნის პარადიგმის შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში, იხ.   ენათმეცნიერების საკითხები. თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.  თბილისი, 2019/2020
 • თამარ მახარობლიძე, არამანუალური გრამატიკული მარკირების შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში.  “ენა და კულტურა  23“ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 2020
 • თამარ მახარობლიძე  (2020) ქართული ჟესტური ენის ზმნის პარადიგმების შესახებ. კავკასიოლოგიური ძიებანი. #.11 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და კავკასიოლოგიური ინსტიტუტი. თსუ. თბილისი
 • თამარ მახარობლიძე  (2020) იურიდიული ტერმინების შესახებ ქართულ ჟესტურ ენაში. „ტერმინოლოგიის საკითხები IV“  ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგთა საზოგადოება. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინტიტუტი. თსუ. თბილისი. 
 • თამარ სუხიშვილი, ურიცხვო სახელთა მრავლობითობის ტენდენცია ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, წიგნი 20, თბილისი 2020

ინსტიტუტის თანამშრომლები

ემერეტუს-პროფესორები:

პროფესორები:

ასისტენტ-მკვლევრები:

 • თამარ კალხიტაშვილი
 • რატი გუმაშვილი
 • მაია დამენია
 • ცირა ხახვიაშვილი
 • ზვიად რატიანი (რედაქტორი)
 • ნატო ბილანიშვილი
 • თამთა თხელიძე
 • თამარ ხუბაშვილი
 • რუსუდან დარჩიაშვილი
 • თეონა დამენია
 • თამარ გეთიაშვილი
 • მარიკა იშხანოვა
 • ანი ასათიანი (პროგრამისტი)
 • რუსუდან ჩხენკელი
 • თინათინ სალაყია
 • ანდრო საყვარელიძე
 • ნინო რატიანი
 • ირინე სამსონია
 • ნათელა დუნდუა
 • ლანა თეთრაშვილი

ასისტენტები:

 • ნინო დათაშვილი
 • ნინო ლაკვეხელიანი
 • ნუცა ქურდაძე
 • შალვა თუმანიშვილი
 • ნინო დონაძე
 • ლია სერგია
 • სოფო მარგველაშვილი
 • შორენა ნოზაძე
 • მარიამ დადუნაშვილი
 • ქეთევან მარიდაშვილი
 • ლედი კიწმარიშვილი
 • ნათია გელაშვილი
 • ანნი ხანთაძე
 • ხათუნა ომანაშვილი
 • თამარ სულავა
 • მარიამ ღურწკაია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ოთახი F 314; ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
nino_irina_lobzhanidze@iliauni.edu.ge 


ინსტიტუტები » ყველას ნახვა